Accions

Acte moral, estructura de l'

De Wikisofia

Les estructures de l'acte moral són les característiques internes de l'acció humana perquè sigui considerada un veritable acte humà i, per aquesta raó, un acte moral, és a dir, susceptible de ser aprovat o rebutjat. En la consideració moral d'un acte es tenen en compte la motivació (per una causa digna o, al contrari, per afany de notorietat), el fi, del qual s'ha de tenir consciència i ha de voler ser aconseguit mitjançant l'acció, l'elecció adequada dels mitjans (no tot mitjà és moralment bo), el resultat de l'acció (bo i volgut) i les seves conseqüències (previstes) en una situació concreta donada (veg. text).

Això vol dir que, perquè un acte sigui moralment bo, ho ha de ser el motiu que l'impulsa, la finalitat amb què es fa, els mitjans que s'utilitzen, i el resultat i les conseqüències que se'n deriven necessàriament. A més, el subjecte humà ha de ser conscient, no sols del que l'impulsa a actuar, de les seves finalitats i dels mitjans, sinó del resultat i de les seves conseqüències, que han de preveure's raonablement. L'accent de la moralitat no ha de carregar-se únicament sobre la intenció del subjecte o sobre la mena d'acció que el subjecte fa, sinó sobre totes dues coses alhora, de manera indissoluble.