Accions

Ab esse ad posse valet illatio

De Wikisofia

Un dels principis escolàstics de la conseqüència lògica formal, és a dir, vàlida per la sola forma entre «proposicions modals». Si un enunciat p és vertader, llavors p és possible; mentre que no és correcte concloure al revés: si p és possible, llavors p és veritable.

Vegeu modalitats alètiques.