Accions

Valor estimat

De Wikisofia

També anomenat «valor esperat», «utilitat esperada» o, simplement, expectativa», és la mesura dels avantatges o beneficis d'una acció. Aquest concepte usat en la teoria de la probabilitat i en la teoria de la decisió, es calcula en funció de les probabilitats i del valor, o utilitat, de les conseqüències de l'acció. Equival al producte de la utilitat (valoració o preferències numèricament expressades) per la probabilitat de les conseqüències d'una acció, sumant els resultats

veg. exemple ↓

Per a un joc d'atzar que permet guanyar 30 unitats monetàries si surt el sis en els daus enfront de la possible pèrdua de 10 unitats monetàries si no surt sis, tenim la següent matriu:

3984.png

[math]\displaystyle{ VEU(A) = \frac{1}{6} }[/math] x [math]\displaystyle{ 30 + \frac{5}{6} }[/math] x [math]\displaystyle{ (-10) = -3,33 }[/math]

Ha d'escollir-se l'alternativa B

Exemple pres de F. Dorsch, Diccionari de psicologia, Herder, Barcelona 1985, p. 786

exemple

La racionalitat exigeix actuar d'acord amb el valor més gran estimat.