Accions

Tancament categorial

De Wikisofia

Teoria gnoseològica elaborada per Gustavo Bueno, que el defineix com segueix:


Tancament categorial. Teoria de la ciència gnoseològica, característica del materialisme filosòfic, que atribueix a les ciències un tancament operatori com a distintiu específic essencial, tant per a la seva constitució genètica com per al manteniment de la seva estructura dinàmica. El procés del tancament és un procés objectual, perquè inclou als objectes o termes fisicalistament donats en un camp específic; tals objectes, enclassats pluralment (es requereixen almenys dues classes de termes) mantenen relacions constants entre si, que s'expressen a través de regles o lleis proposicionals (tancament proposicional). Però, sobretot, el tancament s'instaura en el nivell de les operacions, puix que tota transformació, executada sobre qualssevol termes del camp, produeix sempre nous termes inclosos en el camp original. El tancament categorial és, abans de res, un tancament operatori i ve determinat pel sistema d'operacions característiques del camp. Per aquest motiu els tancaments no siguin absoluts, sinó parcials. Totes les ciències poden ampliar els dominis dels seus camps incorporant nous termes i configuracions vinculats operatòriament als primitius i ampliant el nombre de les seves relacions.
G. Bueno, A. Hidalo y C. Iglesias, Symploké, Ediciones Júcar, Madrid 1991, 3ª ed., p. 450.
(veg. cita).