Accions

Recurs

Text: tancament categorial

De Wikisofia

Tancament categorial. Teoria de la ciència gnoseològica, característica del materialisme filosòfic, que atribueix a les ciències un tancament operatori com a distintiu específic essencial, tant per a la seva constitució genètica com per al manteniment de la seva estructura dinàmica. El procés del tancament és un procés objectual, perquè inclou als objectes o termes fisicalistament donats en un camp específic; tals objectes, enclassats pluralment (es requereixen almenys dues classes de termes) mantenen relacions constants entre si, que s'expressen a través de regles o lleis proposicionals (tancament proposicional). Però, sobretot, el tancament s'instaura en el nivell de les operacions, puix que tota transformació, executada sobre qualssevol termes del camp, produeix sempre nous termes inclosos en el camp original. El tancament categorial és, abans de res, un tancament operatori i ve determinat pel sistema d'operacions característiques del camp. Per aquest motiu els tancaments no siguin absoluts, sinó parcials. Totes les ciències poden ampliar els dominis dels seus camps incorporant nous termes i configuracions vinculats operatòriament als primitius i ampliant el nombre de les seves relacions.

G. Bueno, A. Hidalo y C. Iglesias, Symploké, Ediciones Júcar, Madrid 1991, 3ª ed., p. 450.

Original en castellà

Cierre categorial. Teoría de la ciencia gnoseológica, característica del materialismo filosófico, que atribuye a las ciencias un cierre operatorio como distintivo específico esencial, tanto para su constitución genética como para el mantenimiento de su estructura dinámica. El proceso del cierre es un proceso objetual, porque incluye a los objetos o términos fisicalistamente dados en un campo específico; tales objetos, enclasados pluralmente (se requieren al menos dos clases de términos) mantienen relaciones constantes entre sí, que se expresan a través de reglas o leyes proposicionales (cierre proposicional). Pero, sobre todo, el cierre se instaura en el nivel de las operaciones, por cuanto toda transformación, ejecutada sobre cualesquiera términos del campo, produce siempre nuevos términos incluidos en el campo original. El cierre categorial es, ante todo, un cierre operatorio y viene determinado por el sistema de operaciones características del campo. De ahí que los cierres no sean absolutos, sino parciales. Todas las ciencias pueden ampliar los dominios de sus campos incorporando nuevos términos y configuraciones vinculados operatoriamente a los primitivos y ampliando el número de sus relaciones.