Accions

Sincategoremàtic

De Wikisofia

(del grec σύν, syn, preposició que significa «amb», i κατηγορέω kategoreo, afirmar: que es predica juntament amb un altre)

Literalment, en el llatí medieval –s'atribueix, l'expressió a Priscià (s. V)– «cosignificatiu». Terme que només rep sentit quan va unit a altres termes significatius, mentre que el seu oposat categoremàtic és el terme que posseeix sentit per si mateix. Per exemple, «tots», «alguns», «tret que», «només si».


Exemple ↓

Un enunciat es compon d'elements categoremàtics i elements sincategoremàtics: En «Tots els homes desitgen saber», «els homes» es remet a la categoria «substància» i «desitgen saber» a la categoria d'«acció» i són, per aquesta raó, termes categoremàtics, mentre que «tots» és terme sincategoremàtic: no pertany pròpiament a cap categoria i és un element que, per a tenir sentit, requereix unir-se a un terme categoremàtic.