Accions

Categoremàtic

De Wikisofia

Propi dels termes que, en filosofia tradicional, s'adscriuen a qualsevol de les categories, o que es consideren pròpiament significatius. Es distingeix del terme sincategoremàtic, que només té sentit quan va unit a termes categoremàtics.


Exemple ↓

Un enunciat es compon d'elements categoremàtics i elements sincategoremàtics: En «Tots els homes desitgen saber», «els homes» es remet (en la concepció aristotèlica) a la categoria «substància» i «desitgen saber» a la categoria d'«acció» i són, per aquesta raó, termes categoremàtics, mentre que «tots» és terme sincategoremàtic: no pertany pròpiament a cap categoria i és un element que, per a tenir sentit, requereix unir-se a un terme categoremàtic.