Accions

Recurs

Cita de Giere

De Wikisofia

Vegeu exemple al final

Si segons l'exemple es valora:

Continuar fumant i no tenir càncer: 100

Deixar de fumar i no tenir càncer: 99

Continuar fumant i tenir càncer: 1

Deixar de fumar i tenir càncer: 0

I si les probabilitats són:

Continuar fumant i contreure un càncer: 1/200

Continuar fumant i no contreure un càncer: 199/200

Deixar de fumar i contreure un càncer: 1/2000

Deixar de fumar i no contreure un càncer: 1999/2000

Llavors el valor estimat (VEU: que es calcula multiplicant la probabilitat per la utilitat de cada acció, sumant els resultats) és el següent:

. VEU (fumar) = (1/200 x 1) (199/200 x 100) = 99,5

. VEU (deixar de fumar) = (1/2000 x 0) (1999/2000 x 99) = 98,9

R.N. Giere, Understanding Scientific Reasoning, Holt, Rinerhart and Winston, Nova York-Londres 1979, p. 329.

Veure valor estimat.Exemple de Ronald N. Giere

Seguint l'explicació i els exemples de Ronald N. Giere (Understanding Scientific Reasoning, Holt, Rinerhart and Winston, Nova York-Londres 1979, p. 294s), podem construir una matriu que representa el cas d'un fumador que pren la decisió de «fumar» o «deixar de fumar» (acció), tenint en compte la possibilitat de «patir un càncer» o «no patir un càncer» (situació).

E972-2.png


On els resultats es valoren (subjectivament) de la següent manera:

Continuar fumant i no tenir càncer: v = 100

Deixar de fumar i no tenir càncer: v = 99

Continuar fumant i tenir càncer: v = 1

Deixar de fumar i tenir càncer: v = 0

Si aquest quadre, que indica les preferències d'un a qui li agrada fumar i que desitjaria, alhora, no tenir càncer, es transforma en un altre en el qual consten les preferències de «fumar» o «deixar de fumar» no només referides al càncer, sinó també a la possibilitat més global de «morir-se abans dels 65» (per altres mals afegits dependents del tabac) o de «viure passats els 65», s'obté en la següent matriu, en la qual consten tant els valors (v) com les probabilitats (Pr):

E972-3.png


on el valor estimat (VÉS) per a l'opció «fumant» és 62,4, mentre que per a l'opció «deixant de fumar» és 77, 2. L'estratègia racional indicada per aquesta matriu aconsella seguir la segona opció.


Original en castellà

Ver ejemplo al final

Si según el ejemplo se valora:

Continuar fumando y no tener cáncer: 100

Dejar de fumar y no tener cáncer: 99

Continuar fumando y tener cáncer: 1

Dejar de fumar y tener cáncer: 0

Y si las probabilidades son:

Continuar fumando y contraer un cáncer: 1/200

Continuar fumando y no contraer un cáncer: 199/200

Dejar de fumar y contraer un cáncer: 1/2000

Dejar de fumar y no contraer un cáncer: 1999/2000

Entonces el valor estimado (VE: que se calcula multiplicando la probabilidad por la utilidad de cada acción, sumando los resultados) es el siguiente:

. VE (fumar) = (1/200 x 1) (199/200 x 100) = 99,5

. VE (dejar de fumar) = (1/2000 x 0) (1999/2000 x 99) = 98,9


Ver valor estimado.Ejemplo de Ronald N. Giere

Siguiendo la explicación y los ejemplos de Ronald N. Giere (Understanding Scientific Reasoning, Holt, Rinerhart and Winston, Nova York-Londres 1979, p. 294s), podemos construir una matriz que representa el caso de un fumador que toma la decisión de «fumar» o «dejar de fumar» (acción), teniendo en cuenta la posibilidad de «padecer un cáncer» o «no padecer un cáncer» (situación).

E972-2.png


Donde los resultados se valoran (subjetivamente) de la siguiente manera:

Continuar fumando y no tener cáncer: v = 100

Dejar de fumar y no tener cáncer: v = 99

Continuar fumando y tener cáncer: v = 1

Dejar de fumar y tener cáncer: v = 0

Si este cuadro, que indica las preferencias de uno a quien le agrada fumar y que desearía, a la vez, no tener cáncer, se transforma en otro en el que constan las preferencias de «fumar» o «dejar de fumar» no sólo referidas al cáncer, sino también a la posibilidad más global de «morirse antes de los 65» (por otros males añadidos dependientes del tabaco) o de «vivir pasados los 65», se obtiene en la siguiente matriz, en la que constan tanto los valores (v) como las probabilidades (Pr):

E972-3.png


donde el valor estimado (VE) para la opción «fumando» es 62,4, mientras que para la opción «dejando de fumar» es 77, 2. La estrategia racional indicada por esta matriz aconseja seguir la segunda opción.