Accions

Raó suficient, principi de

De Wikisofia

Leibniz

És la versió i correcció que Leibniz fa del principi de causalitat. Segons aquest principi, també anomenat «principi de l'elecció del millor» o «principi de l'harmonia», la causa d'un esdeveniment no és només la raó de la seva existència, sinó també de la seva essència: que sigui d'una manera determinada i no d'un altre. Leibniz, per tant, assumeix el principi de causa est ràtio: la causa és també la raó de com és l'efecte, no només la raó que existeixi, seguint la idea tradicional que l'efecte ha d'assemblar-se a la causa (veg. text). En això es manifesta el racionalisme de Leibniz: la naturalesa no és només un mecanisme que s'explica per causalitat mecànica, sinó que és possible donar raó de la naturalesa coneixent, pel principi de raó suficient, les finalitats a què s'orienta, que no són només teòrics sinó també morals. Aquest món no s'explica només tal qual és, sinó que l'explicació (científica) del món ha d'incloure que és tal qual és (físicament) perquè és el millor dels mons possibles (moralment).


Leibniz mostra una estreta relació entre el principi de raó suficient i la "causa final":

* Però la raó suficient ha de trobar-se també en les veritats contingents o de fet, és a dir, en la sèrie de les coses que es troben repartides per l'univers de les criatures; en la qual la resolució en raons particulars podria arribar a un detall sense límits a causa de la immensa varietat de les coses de la Naturalesa i de la divisió dels cossos a l'infinit. Hi ha una infinitat de figures i de moviments presents i passats que entren a formar part de la causa eficient de la meva escriptura present, i hi ha una infinitat de petites inclinacions i disposicions de la meva ànima, presents i passades que entren a formar la causa final. (Teodicea, § 36, 37, 44, 45, 49, 52, 121, 122, 337, 340-344). [...]

Veg. Text de Leibniz sobre la raó suficient