Accions

Proletariat

De Wikisofia

Karl Marx

(del llatí proletarius, ciutadà de Roma mancat de possessions)

Originàriament aquest terme va començar aplicant-se a les persones pobres. A partir del segle XVIII designava el «poble baix» i a partir del segle XIX designa als obrers assalariats, especialment urbans. Però adquireix el seu significat més tècnic en la terminologia marxista, segons la qual el proletariat és la classe social constituïda pels obrers industrials i els camperols sense recursos propis, és a dir, el conjunt de la classe treballadora que, a canvi d'un salari ha de vendre la seva força de treball, que és la seva única manera de supervivència en la societat capitalista. Segons Marx i Engels, el proletariat és una classe social que emergeix alhora que es forma el mode de producció capitalista, i com a classe estructurada apareix a partir de la revolució industrial, que desposseeix als antics artesans dels seus mitjans de producció. ja que aquesta classe social sorgeix en aparèixer el capitalisme, la lluita de classes en el si d'aquest mode de producció enfronta fonamentalment al proletariat amb la classe social burgesa o capitalista.

Mentre que el proletariat és l'agent productor de totes les mercaderies i de tota la riquesa, la classe social capitalista, que és la posseïdora dels mitjans de producció, s'apropia de la plusvàlua i desposseeix als proletaris del producte del seu treball. ja que el sistema capitalista, esdevingut mundial, allotja en el seu si la possibilitat de desenvolupar una riquesa suficient per al conjunt de tota la humanitat, la contradicció entre el desenvolupament de les forces productives (capaces de generar una producció orientada cap a finalitats socials) i les relacions de producció (en les quals tots els beneficis estan dirigits cap als interessos privats dels capitalistes) permet, segons Marx, que la seva superació en una societat socialista acabi amb l'explotació de l'home per l'home, acabi amb la lluita de classes, ja que en aquesta societat futura aquestes desapareixeran, i s'obri així un futur millor des del qual tota la història anterior aparegui només com la prehistòria de la humanitat (veg. text).

En la teoria marxista clàssica, la concepció del proletariat va lligada a la doctrina marxista de la depauperització (Verelendungstheorie) les previsions de la qual no s'han vist realitzades en les societats industrials, en els quals l'antic proletariat ha accedit a posicions socials millors del pronosticat, però alguns teòrics marxistes segueixen aplicant aquest terme per a designar especialment als treballadors dels països de l'anomenat tercer món.