Accions

Probabilitat estadística

De Wikisofia

Relació numèrica entre classes diferents d'esdeveniments, favorables (O) i possibles (R), que s'expressa normalment com a freqüència relativa. No ha de confondre's amb la probabilitat inductiva. En general:


3804.png