Accions

Pragmàtica universal

De Wikisofia

Expressió que Jürgen Habermas iguala a la de «competència comunicativa», i amb les quals es refereix al conjunt de normes i regles que fan possible una situació de diàleg. Es diu «universal», per oposició a una pragmàtica empírica i particular, que correspondria a una llengua determinada, referint-se per aquesta raó al rerefons de racionalitat i comprensió intersubjectiva que suposa i persegueix tot acte de comunicació per mitjà del llenguatge.