Accions

Neotomisme

De Wikisofia

Un altre nom que rep la filosofia neoescolàstica dels segles XIX i XX, justament per a inspirar-se, per recomanació i imposició del magisteri eclesiàstic, en la filosofìa de Tomàs d'Aquino (veg. citació). Ét. Gilson i J. Maritain són els personatges d'aquesta època que més destaquen en la seva fidelitat al pensament tomista.