Accions

Recurs

Cita Concili

De Wikisofia

Les disciplines teològiques han d'ensenyar-se a la llum de la fe i sota la guia de l'Església de manera que els alumnes dedueixin acuradament la doctrina catòlica de la divina Revelació [...] aprenguin després els alumnes a il·lustrar els misteris de la salvació, com més puguin, i comprendre'ls més profundament i observar les seves mútues relacions per mitjà de l'especulació, seguint els ensenyaments de Sant Tomàs.

Decreto sobre la formación sacerdotal, 16 (Concilio Vaticano II. Constituciones, Decretos, Declaraciones. Documentos pontificios complementarios, BAC, Madrid 1965, p. 470-471).

Original en castellà

Las disciplinas teológicas han de enseñarse a la luz de la fe y bajo la guía de la Iglesia de modo que los alumnos deduzcan cuidadosamente la doctrina católica de la divina Revelación [...] aprendan luego los alumnos a ilustrar los misterios de la salvación, cuanto más puedan, y comprenderlos más profundamente y observar sus mutuas relaciones por medio de la especulación, siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás.