Accions

Llei de l'efecte

De Wikisofia

Llei fonamental del procés d'aprenentatge, formulada pel psicòleg americà Edward L. Thorndike (1874-1949), a la llum de la teoria associacionista entre estímuls i respostes i sota el principi de la utilitat del plaer. Pot formular-se de la següent manera: «La connexió entre un estímul i una resposta es reforça si aquesta és plaent o suposa un èxit per a l'organisme». Aquesta llei anava primàriament dirigida contra la suposició que les coses s'aprenen per hàbit, o simple repetició sense satisfacció.