Accions

Judicis, classificació kantiana dels

De Wikisofia

Divisió dels judicis feta per Kant, segons la lògica del seu temps, en la Crítica de la raó pura. Els distingeix, quant a la seva naturalesa lògica, en:

Universals, particulars, singulars - (segons la quantitat).
Afirmatius, negatius, indefinidosa - (segons la qualitat).
Categòrics, hipotètics, disjuntius - (segons la relació).
Problemàtics, assertoris, apodíctics - (segons la modalitat).


Tot judici és analític o sintètic, segons que el predicat estigui o no contingut en el subjecte, i a priori o a posteriori, segons sigui o no independent de l'experiència. Però hi ha, a més, els que són sintètics a priori (veg. text), a saber, aquells que la seva negació no suposa contradicció i que la seva veritat no depèn lògicament de judicis que descriguin experiències; per tant, amplien el coneixement i són a priori.

Judici del gust és el judici estètic, o el gust.