Accions

Interès propi

De Wikisofia

 (de l'anglès self-interest, interès personal)

En teories d'ètica social, expressió amb què es designa la motivació individual de qui actua primàriament per a profit o avantatge d'un mateix. Ha de distingir-se del bast amor propi egoista en sentit pejoratiu, encara que manté alguna relació conceptual amb l'egoisme i l'individualisme, i és un concepte fonamental en les teories ètiques que sorgeixen dins de l'utilitarisme. L'utilitarisme tendeix a maximitzar aquelles situacions que produeixen benestar i a minimitzar les que no el produeixen: augmentar el plaer i disminuir el dolor és intrínsecament bo. En aquestes situacions, l'individualisme pot enfrontar-se problemàticament amb l'altruisme, i l'interès propi amb el general: hi ha llavors conflicte entre «interès» i «deure».

Henry Sidgwick

Henry Sidgwick (1828-1900), professor d'ètica en Cambridge i un dels grans utilitaristes anglesos del s. XIX, expressa aquest conflicte distingint dos tipus de raó pràctica: la que uneix racionalitat amb interès, i la que uneix racionalitat amb deure; el possible conflicte es planteja en aquests termes: «el que jo haig de fer em fa feliç o no; si no em fa feliç, per què haig de fer-ho?» Un dels problemes ètics de l'utilitarisme és conciliar aquestes alternatives.

L'interès propi és considerat un dels principis bàsics de l'economia de mercat. Segons la formulació de F.I. Edgeworth: «El primer principi de l'economia és que tot agent actua només per interès propi».

Vegeu: amor propi.