Accions

Enciclopèdia Internacional de la Ciència Unificada

De Wikisofia

Col·lecció bibliogràfica iniciada per Otto Neurath, Rudolf Carnap i Charles Morris,a la universitat de Chicago –després d'haver fundat el primer d'ells, a Holanda, l'Institut Internacional per a la Ciència Unificada–, amb el nom de International Encyclopedia of Unified Science, el primer volum del qual apareix en 1938. No és en realitat una enciclopèdia a l'ús, sinó més aviat una sèrie de volums monogràfics d'un sol autor –a excepció del primer, que és col·lectiu–, que, en la intenció d'O. Neurath havien de posar en relleu l'estructura lògica de totes les ciències i desenvolupar la idea d'una ciència unificada.

El conegut llibre de Th. S. Kuhn, L'estructura de les revolucions científiques, va ser publicat per primera vegada com a vol. 1 i 2 d'aquesta Enciclopèdia, en 1962.