Accions

Divisio non faciat saltum

De Wikisofia

Expressió en llatí que significa que «en classificar, no ha d'ometre's cap pas intermedi». Principi de metodologia que s'aplica a la classificació i que significa que la divisió en classes ha de ser exhaustiva. Al·ludeix al fet que les classificacions antigues, fetes per divisió de gèneres i espècies, suposaven una jerarquització dels conceptes, raó per la qual la norma metodològica manava no ometre cap de les categories o grups intermedis.

Veg. fundamentum divisionis.