Accions

Corpus aristotelicum

De Wikisofia

El conjunt de les obres d'Aristòtil tal com han estat conegudes al llarg de la història, després de l'ordenació sistemàtica i unitària que va suposar l'edició que d'elles va fer, en el s. I aC, Andrònic de Rodes probablement onzè director del Liceu de les obres del corpus aristotelicum).

El corpus, segons l'edició de l'Acadèmia de Berlín, editada per I. Bekker (Berlín 1831-1870), divideix les obres en quatre apartats:

A) Ciències teorètiques

I. Lògica:
Categories, Sobre la interpretació, Analítics primers, Analítics segons, Tòpics, Refutacions sofístiques.
II. Filosofia de la natura:
Física, Sobre el cel, Sobre la generació i la corrupció, Meteorològics, Sobre el món, Sobre l'ànima, Sobre els sentits i allò sensible, Sobre la memòria i el record, Sobre el son, Sobre els seus, Sobre l'endevinació pels son, Sobre la vida llarga i curta, Sobre la joventut i la vellesa, Sobre la vida i la mort, Sobre la respiració, Sobre el pneuma, Investigacions zoològiques, Sobre les parts dels animals, Sobre el moviment dels animals, Sobre la generació dels animals, Sobre els colors, Sobre allò oïble, Fisiognòmica, Sobre les plantes, Sobre coses meravelloses escoltades, Sobre màquines, Problemes, Sobre les línies no tallables, Localització dels vents, Sobre Xenòfanes, Zenó, Gòrgies.
III. Metafísica:
Metafísica.

B) Ciències pràctiques

IV. Ètica i política:
Ètica a Nicòmac, Magna moral, Ètica a Eudem, Sobre les virtuts i els vicis, Política, Econòmica

C) Ciències de creació

V. Retòrica,
Retòrica a Alexandre, Poètica, La constitució d'Atenes.

________________________________________________

J. Alsina, Aristóteles, Montesinos, Barcelona 1986, p. 41-43.


________________________________________________

Principals obres d'Aristòtil, en grec i llatí

 • Organon (Όργανον)
Kategorien (Κατηγοριαι)
De interpretatione (Περὶ Ἑρμηνείας)
Analytica priora (Ἀναλυτικῶν προτέρων) Α-Β
Analytica posteriora (Ἀναλυτικῶν ὑστέρων) Α-Β
Topik (Τοπικῶν) Α-Θ
De sophisticis elenchis (Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων)
 • Physik (Φυσικῆς Ἀκροάσεως) Α-Θ
 • De caelo (Περὶ οὐρανοῦ) Α-Δ
 • De generatione et corruptione (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς) Α-Β
 • Meteorologica (Μετεωρολογικῶν) Α-Δ
 • De mundo ad Alexandrum (Περὶ κοσμοῦ πρὸς Ἀλεξάνδρων)*
 • De anima (Περὶ ψυχῆς) Α-Γ
 • Parva naturalia
De sensu et sensibilibus (Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν)
De memoria et reminiscentia (Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως)
De somno et vigilia (Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως)
De insomnis (Περὶ ἐνυπνίων)
De divinatione per somnum (Περὶ τῆς καθ’ ὕπνον μαντικῆς)
De longitudine et brevitate vitae (Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος)
De juventute et senectute (Περὶ νεότητος καὶ γήρως)
De vita et morte (Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου)
De respiratione (Περὶ ἀναπνοῆς)
 • De spiritu (Περὶ πνεύματος)
 • Historia animalium (Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι) Α-Κ
 • De partibus animalium (Περὶ ζῴων μορίων) Α-Δ
 • De animalium incessu (Περὶ πορείας ζῴων)
 • De generatione animalium (Περὶ ζῴων γενέσεως) Α-Ε
 • De coloribus (Περὶ χρωμάτων)*
 • De audibilibus (Περὶ ἀκουστῶν)*
 • Physiognomica (Φυσιογνωμονικῶν)*
 • De plantis (Περὶ φυτῶν) Α-Β*
 • Mirabilium auscultationes (Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων)*
 • Mechanica (Μηχανικά)*
 • Problemata (Προβλημάτων) Α-ΚΑ-ΚΘ,ΛΑ-ΛΗ*
 • De lineis insecabilibus (Περὶ ἀτόμων γραμμῶν)*
 • De ventorum situ et nominibus (Ἀνέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι)*
 • De Melisso, Xenophane, Gorgia (Περὶ Ξενοφάνους, Περὶ Ζήνωνος, Περὶ Γοργίου)*
 • Metaphysik (Τῶν μετὰ τὰ φυσικά) Α-Κ
 • Nikomachische Ethik (Ἠθικῶν Νικομαχείων) Α-Κ
 • Magna moralia (Ἠθικῶν Μεγάλων) Α-Β*
 • Eudemische Ethik (Ἠθικῶν Εὐδημίων) Α-Η
 • De virtutibus et vitiis (Περὶ ἀρετῶν καὶ κακίων)*
 • Politik (Πολιτικά) Α-Θ
 • Oeconomica (Οἰκονομικῶν) Α-Β*
 • Rhetorik (Τέχνης ῥητορικῆς) Α-Γ
 • Rhetorica ad Alexandrum (Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον)*
 • Poetik (Περὶ ποιητικῆς)


Vegeu aristotelisme.