Accions

Contraris

De Wikisofia

 Dos enunciats són contraris quan no poden ser tots dos veritables alhora, encara que pot succeir que tots dos siguin falsos. Si és veritat que «tots els alumnes fan esport» ha de ser fals que «cap alumne fa esport», però tots dos enunciats poden ser falsos.

veg. exemple ↓

- «Tots els professors són tous».

- «No, i ara!».

- «No, al contrari».

- «No, a l'inrevés».

A algú que diu «tots els professors són tous» se li pot replicar dient «no, i ara!», o bé «no, al contrari». En el primer cas, el «no» nega l'enunciat anterior i suposa afirmar com a veritable el seu contradictori; «no, no tots els professors són tous; alguns, són durs». En el segon cas, el que nega afirma la contrària, és a dir, diu que «cap professor és tou». Pot haver-hi un tercer que digui davant l'afirmació que tots els professors són tous: «no, a l'inrevés». Aquest diu literalment que «tot personatge tou és professor», amb el que diu la conversa, o inversa i, per tant, no diu precisament, allò que (sembla) pretén dir.

No han de confondre's amb els enunciats contradictoris.