Accions

Conseqüent

De Wikisofia

L'expressió lingüística que segueix al «llavors» de la connectiva lògica condicional «si..., llavors...». O la fórmula que segueix al signe [math]\displaystyle{ \rightarrow{} }[/math] en el condicional o implicació

veg. exemple ↓

En «Si els taurons fossin homes,

es portarien millor amb els peixets»

(B. Brecht),

el conseqüent és

«es portarien millor amb els peixets».

En [math]\displaystyle{ P\rightarrow{}Q }[/math]

el conseqüent és Q,

i en

[math]\displaystyle{ [(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p }[/math]

el conseqüent és ¬p.