Accions

Condicions de veritat

De Wikisofia


El que es requereix o és suficient perquè un determinat enunciat sigui veritable. Si l'enunciat és atòmic, o simple, es requereix un criteri de veritat per a decidir sobre la seva veritat o falsedat. Si es tracta d'un enunciat molecular, o compost, la seva veritat es determina segons el valor de veritat de la connectiva. que, al seu torn, es determina segons el valor de veritat dels enunciats atòmics que el componen

veg. exemple ↓

Per a decidir la veritat d'un enunciat atòmic com «L'Aneto és el cim més alt dels Pirineus» cal decidir-se pel criteri de correspondència amb els fets, per exemple, i dir que «L'Aneto és el cim més alt dels Pirineus» és veritat si i només si som capaços de comprovar d'alguna manera que l'Aneto, en efecte, és el cim més alt dels Pirineus».

Per a decidir la veritat de l'enunciat molecular «Si és un esportista d'elit, llavors està ben pagat», cal saber si són veritables o falsos els fets referits en cada enunciat atòmic i aplicar els valors de veritat que suposa el condicional. Suposant que «x és un esportista d'elit», sigui p i que «x està ben pagat», sigui q, escrivim «p → q», i aplicant la definició de condicional,


718.png

advertim que:

És esportista d'elit Està ben pagat = V
És esportista d'elit No està ben pagat = F
No és esportista d'elit Està ben pagat = V
No és esportista d'elit No està ben pagat = V


Recurs:La_veritat_dels_enunciats_atòmics_i_moleculars </div></div> Ara bé, el conjunt de condicions de veritat el determinen només els valors de veritat de les connectives.