Accions

Abast

De Wikisofia

 En lògica de predicats, el domini sobre el qual s'aplica un quantificador. L'abast d'un quantificador s'assenyala mitjançant l'ús de parèntesi. En [math]\displaystyle{ \forall{x} (Px\rightarrow{Qx}) }[/math] el quantificador té dins del seu abast, o s'aplica, a Px i a Qx; el mateix en [math]\displaystyle{ \exists{x}(Px\vee ¬Qx) }[/math]

En «tothom estima a tothom», els quantificadors s'estenen a totes les x i y de la fórmula [math]\displaystyle{ \forall{x} \forall{y} (Axy), }[/math]així mateix, en «sempre que una persona n'estima una altra aquesta li ho agraeix» l'abast dels quantificadors s'estén a totes les variables de la fórmula [math]\displaystyle{ \forall{x} \forall{y}(Lxy \rightarrow{Ayx}) }[/math]

Abast, al seu torn, d'una relació (AR) és el conjunt de tots els referents, o possibles primers membres del parell ordenat. Així, l'abast de «ser amic de» comprèn a tots els éssers humans (i encara a molts animals).