Accions

Vòrtex

De Wikisofia

(del llatí vortex, o vertex, remolí d'aigua)

Sistema propugnat per Descartes per a explicar els moviments dels cossos celestes mitjançant remolins de partícules finíssimes de matèria (veg. text). Descartes imagina l'univers ple de partícules extenses, els moviments de les quals en remolí arrossegarien, a manera de fluids, als cossos celestes. Newton refuta aquesta teoria en el llibre II dels Principia, «El moviment dels cossos en mitjans resistents», en l'apartat dedicat a la hidrodinàmica, o dinàmica de fluids, demostrant que els moviments dels suposats remolins no concorden amb la Tercera llei de Kepler, que relaciona els períodes dels planetes amb la seva distància mitjana al Sol. Newton afegeix, a la demostració matemàtica, que l'espai en què es mouen els planetes no té prou consistència per a moure'ls mitjançant la seva resistència.

Vegeu filosofia corpuscular.


Vortice2.gif

Vortice1.gif