Accions

Sentits

De Wikisofia

Els sistemes sensorials –de la sensibilitat– amb els quals un organisme rep l'energia que li proporciona un estímul, que, degudament elaborada pel sistema nerviós, es converteix en sensació o informació sobre el mitjà intern o extern. Els sentits suposen receptors sensorials; mentre un sistema sensorial o un sentit és també un sistema psíquic, un receptor és solament un òrgan, alguna cosa fisiològica. Els òrgans transformen determinades manifestacions d'energia en impulsos nerviosos i, com a transportadors, les transmeten al cervell. Cada òrgan sensorial reacciona específicament davant una determinada forma d'energia –l'estímul–, com a resultat d'un procés d'especialització aconseguit en el transcurs de l'evolució, de manera que existeix una correlació entre el sistema sensorial d'un organisme i les seves necessitats, o assoliments, de supervivència.

Els sentits es divideixen, segons el tipus de receptor, en:

interoceptors (del mitjà intern)

propioceptors (de la posició corporal i la tensió muscular)

exteroceptors (del mitjà extern immediat),

teleceptors (del mitjà extern mediat),

però a més en:

visceroceptors (dels òrgans interns),

quimioceptors (del mitjà químic),

nociceptors (del dolor) i

osmoceptors (de la pressió de líquids interns) (veg. taula).

Vegeu cervell

Vegeu espècie impresa