Accions

Recurs

Ziman: la ciència com a coneixement públic

De Wikisofia

Què és la ciència? La resposta que proposem en aquest llibre la suggereix ja el seu títol: la ciència és coneixement públic. Per descomptat, aquesta definició sembla molt enigmàtica, gairebé deixa la impressió de ser un joc de paraules. El que jo penso és alguna cosa que segueix els lineaments següents. La ciència no és només coneixement o informació publicat. Qualsevol pot fer una observació o concebre una hipòtesi i, si disposa dels mitjans econòmics, imprimir-la i distribuir-la perquè la llegeixin altres persones. El coneixement científic no es limita a això. Els seus fets i teories han de passar per un període d'estudi crític i de prova, en mans d'altres individus competents i imparcials, i han de resultar tan convincents que puguin ser gairebé universalment acceptats. L'objectiu de la ciència no es limita a adquirir informació ni a expressar idees no contradictòries; la seva meta és un consens de l'opinió racional sobre el camp més vast possible.

El conocimiento público. Un ensayo sobre la dimensión social de la ciencia, FCE, México 1972, p. 22-23.

Original en castellà

¿Qué es la ciencia? La respuesta que proponemos en este libro la sugiere ya su título: la ciencia es conocimiento público.Desde luego, esta definición parece muy enigmática, casi deja la impresión de ser un juego de palabras. Lo que yo pienso es algo que sigue los lineamientos siguientes. La ciencia no es sólo conocimiento o información publicado. Cualquiera puede hacer una observación o concebir una hipótesis y, si dispone de los medios económicos, imprimirla y distribuirla para que la lean otras personas. El conocimiento científico no se limita a esto. Sus hechos y teorías deben pasar por un período de estudio crítico y de prueba, en manos de otros individuos competentes e imparciales, y deben resultar tan convincentes que puedan ser casi universalmente aceptados. El objetivo de la ciencia no se limita a adquirir información ni a expresar ideas no contradictorias; su meta es un consenso de la opinión racional sobre el campo más vasto posible.