Accions

Recurs

Textos E. Nagel

De Wikisofia

Per què la llengua anglesa actual té tantes paraules d'origen llatí? El fet històric pel qual es demana una explicació, en aquest cas, és un complex conjunt d'hàbits lingüístics manifestats per certs homes durant un període històric definit una mica vagament, en diverses parts del món. També és important observar que, en aquest exemple, la pregunta «per què?», a diferència de les preguntes anteriors, tàcitament demana una explicació sobre com s'ha desenvolupat determinat sistema fins a adquirir la seva forma actual, a partir d'alguna etapa anterior del sistema. [...] Una explicació admissible del fet en qüestió, per tant, haurà d'esmentar canvis successius a través d'un període de temps i no solament un conjunt de successos en algun temps inicial anterior. Per tant, l'explicació corrent d'aquest fet inclou referències a la conquesta d'Anglaterra pels normandos, al llenguatge utilitzat pels vencedors i els vençuts abans de la conquesta i als processos que es van operar a Anglaterra i en altres parts després de la conquesta. A més, l'explicació suposa una sèrie de generalitzacions més o menys vagues (no sempre formulades explícitament, i algunes de les quals, sens dubte, tenen un contingut estadístic) concernents a les formes en què els hàbits lingüístics de comunitats amb llengües diferents sofreixen alteracions quan aquestes comunitats entren en un íntim contacte.


E. Nagel,La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires-Barcelona 1981, p. 31.

--------------------

Per què els éssers humans tenen pulmons? Aquesta pregunta és ambigua, perquè se la pot interpretar com plantejant un problema de l'evolució històrica de l'espècie humana o com sol·licitant una explicació de la funció dels pulmons en el cos humà en l'etapa actual del seu desenvolupament evolutiu. [...] Quan se l'entén d'aquesta manera, la resposta usual que subministra la fisiologia corrent al·ludeix al caràcter indispensable de l'oxigen per a la combustió de les substàncies alimentoses en el cos, així com al paper instrumental dels pulmons en transportar l'oxigen de l'aire a la sang [...]. L'explicació [...] descriu [...] de quina manera els pulmons, com a part especialment organitzada del cos humà, contribueixen al manteniment d'algunes de les activitats del cos.


E. Nagel,La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires-Barcelona 1981, p. 30-31.

-------------------

Per què Enric VIII d'Anglaterra va tractar d'anul·lar el seu matrimoni amb Catalina d'Aragó?... la diferència entre aquest exemple i l'anterior resideix en la distinció entre una disposició o ressort de l'acció psicològics... i un fi a la vista conscientment perseguit.


E. Nagel, La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires-Barcelona 1981, p. 30.

Original en castellà

¿Por qué la lengua inglesa actual tiene tantas palabras de origen latino? El hecho histórico para el cual se pide una explicación, en este caso, es un complejo conjunto de hábitos lingüísticos manifestados por ciertos hombres durante un período histórico definido un poco vagamente, en diversas partes del mundo. También es importante observar que, en este ejemplo, la pregunta «¿por qué?», a diferencia de las preguntas anteriores, tácitamente pide una explicación acerca de cómo se ha desarrollado determinado sistema hasta adquirir su forma actual, a partir de alguna etapa anterior del sistema. [...] Una explicación admisible del hecho en cuestión, por lo tanto, tendrá que mencionar cambios sucesivos a través de un período de tiempo y no solamente un conjunto de sucesos en algún tiempo inicial anterior. Por lo tanto, la explicación corriente de ese hecho incluye referencias a la conquista de Inglaterra por los normandos, al lenguaje utilizado por los vencedores y los vencidos antes de la conquista y a los procesos que se operaron en Inglaterra y en otras partes después de la conquista. Además, la explicación supone una serie de generalizaciones más o menos vagas (no siempre formuladas explícitamente, y algunas de las cuales, sin duda, tienen un contenido estadístico) concernientes a las formas en que los hábitos lingüísticos de comunidades con lenguas diferentes sufren alteraciones cuando estas comunidades entran en un íntimo contacto.
¿Por qué los seres humanos tienen pulmones? Esta pregunta es ambigua, pues se la puede interpretar como planteando un problema de la evolución histórica de la especie humana o como solicitando una explicación de la función de los pulmones en el cuerpo humano en la etapa actual de su desarrollo evolutivo. [...] Cuando se la entiende de este modo, la respuesta usual que suministra la fisiología corriente alude al carácter indispensable del oxígeno para la combustión de las sustancias alimenticias en el cuerpo, así como al papel instrumental de los pulmones al transportar el oxígeno del aire a la sangre [...]. La explicación [...] describe [...] de qué manera los pulmones, como parte especialmente organizada del cuerpo humano, contribuyen al mantenimiento de algunas de las actividades del cuerpo.
¿Por qué Enrique VIII de Inglaterra trató de anular su matrimonio con Catalina de Aragón?... la diferencia entre este ejemplo y el anterior reside en la distinción entre una disposición o resorte de la acción psicológicos... y un fin en vista conscientemente perseguido.