Accions

Recurs

Seiffert: hipòtesi, lleis i teoria

De Wikisofia

Un assolit esquema plàstic sobre la relació entre «enunciat protocolar», «hipòtesi», «llei» i «teoria» es deu a I.M. Bochenski. Ho transcriurem aquí amb algunes modificacions:

1835-1.png

Les abreviatures signifiquen: T = teoria, L = llei, H = hipòtesi, P = enunciat protocol·lari.

1835-2.png

El diagrama mostra a l'esquerra, en la direcció de baix cap amunt, la direcció de la investigació inductiva. Sobre observacions prèviament trobades fem enunciats protocol·laris, que condueixen a hipòtesis. Aquestes hipòtesis es comproven deduint d'elles fets que poden i han de ser objecte d'una observació, suposat que la nostra hipòtesi sigui exacta. Si es fan efectivament aquestes observacions corresponents, la nostra hipòtesi queda confirmada (transitòriament) i l'elevem a llei, de la qual contínuament poden deduir-se enunciats protocolars. «Cap amunt» les lleis es recapitulen en una teoria.

La part dreta del diagrama mostra, en la direcció de dalt cap avall, el nexe «lògic»: de la teoria envolupant es dedueixen «lleis» com les seves parts components, i de les lleis poden deduir-se enunciats protocol·laris.

Introducción a la teoría de la ciencia, Herder, Barcelona 1977, p. 135-136.

Original en castellà

Un logrado esquema plástico sobre la relación entre «enunciado protocolar», «hipótesis», «ley» y «teoría» se debe a I.M. Bochenski. Vamos a transcribirlo aquí con algunas modificaciones:

1835-1.png

Las abreviaturas significan : T = teoría, L = ley, H = hipótesis, P = enunciado protocolario.

1835-2.png

El diagrama muestra a la izquierda, en la dirección de abajo hacia arriba, la dirección de la investigación inductiva. Sobre observaciones previamente halladas hacemos enunciados protocolarios, que conducen a hipótesis. Estas hipótesis se comprueban deduciendo de ellas hechos que pueden y deben ser objeto de una observación, supuesto que nuestra hipótesis sea exacta. Si se hacen efectivamente estas observaciones correspondientes, nuestra hipótesis queda confirmada (transitoriamente) y la elevamos a ley, de la que continuamente pueden deducirse enunciados protocolares. «Hacia arriba» las leyes se recapitulan en una teoría.

La parte derecha del diagrama muestra, en la dirección de arriba hacia abajo, el nexo «lógico»: de la teoría envolvente se deducen «leyes» como sus partes componentes, y de las leyes pueden deducirse enunciados protocolarios.