Accions

Recurs

Rawls: principis de la justícia

De Wikisofia

Els dos principis de justícia diuen així:

1. Tota persona té igual dret a un règim plenament suficient de llibertats bàsiques iguals, que sigui compatible amb un règim similar de llibertats per a tots.

2. Les desigualtats socials i econòmiques han de satisfer dues condicions. Primer, han d'estar associades a càrrecs i posicions oberts a tots en les condicions d'una equitativa igualtat d'oportunitats; i, segon, han de procurar el màxim benefici dels membres menys avantatjats de la societat.

Concepció general

Tots els béns socials primaris -llibertat, igualtat d'oportunitats, renda, riquesa, i les bases de respecte mutu han de ser distribuïts d'una manera igual, llevat que una distribució desigual d'un o de tots aquests béns redundi en benefici dels menys avantatjats.

Sobre las libertades, Paidós/ICE de la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona 1990, p. 33.

Original en castellà

Los dos principios de justicia dicen así:

1. Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales, que sea compatible con un régimen similar de libertades para todos.

2. Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos condiciones. Primero, deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades; y, segundo, deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad.