Accions

Recurs

Monod

De Wikisofia

La pedra angular del mètode científic és el postulat de l'objectivitat de la Naturalesa. És a dir, la negativa sistemàtica de considerar capaç de conduir a un coneixement «veritable» tota interpretació dels fenòmens donada en termes de causes finals, és a dir, de «projecte». [...]

L'objectivitat no obstant això ens obliga a reconèixer el caràcter teleonòmic dels éssers vius, a admetre que en les seves estructures i performances,realitzen i prossegueixen un projecte. Hi ha doncs allí, almenys en aparença, una contradicció epistemològica profunda. El problema central de la biologia és aquesta contradicció, que es tracta de resoldre si és que no és més que aparent, o de declarar radicalment insoluble si així veritablement resulta ser.

J. Monod, El azar y la necesidad, Barral, Barcelona 1973, p. 31-32.

Original en castellà

La piedra angular del método científico es el postulado de la objetividad de la Naturaleza. Es decir, la negativa sistemática de considerar capaz de conducir a un conocimiento «verdadero» toda interpretación de los fenómenos dada en términos de causas finales, es decir, de «proyecto». [...]

La objetividad sin embargo nos obliga a reconocer el carácter teleonómico de los seres vivos, a admitir que en sus estructuras y performances,realizan y prosiguen un proyecto. Hay pues allí, al menos en apariencia, una contradicción epistemológica profunda. El problema central de la biología es esta contradicción, que se trata de resolver si es que no es más que aparente, o de declarar radicalmente insoluble si así verdaderamente resulta ser.