Accions

Recurs

Marx i Engels: l'home i la seva consciència de la realitat

De Wikisofia

La producció de les idees i representacions, de la consciència, apareix al principi directament entrellaçada amb l'activitat material i el comerç material dels homes, com el llenguatge de la vida real. Les representacions, els pensaments, el comerç espiritual dels homes es presenten encara, aquí, com a emanació directa del seu comportament material. I el mateix ocorre amb la producció espiritual, tal com es manifesta en el llenguatge de la política, de les lleis, de la moral, de la religió, de la metafísica, etc., d'un poble. Els homes són els productors de les seves representacions, de les seves idees, etc., però els homes reals i actuants, tal com es troben condicionats per un determinat desenvolupament de les seves forces productives i per l'intercanvi que a ell correspon, fins a arribar a les seves formacions més àmplies. La consciència no pot ser mai una altra cosa que el ser conscient, i l'ésser dels homes és el seu procés de vida real. I si en tota la ideologia els homes i les seves relacions apareixen invertits com en una cambra obscura, aquest fenomen respon al seu procés històric de vida, com la inversió dels objectes en projectar-se sobre la retina respon al seu procés de vida directament físic. [...]

Totalment al contrari del que ocorre en la filosofia alemanya, que descendeix del cel sobre la terra, aquí s'ascendeix de la terra al cel. És a dir, no es parteix del que els homes diuen, es representen o s'imaginen, ni tampoc de l'home predicat, pensat, representat o imaginat, per a arribar, arrencant d'aquí', a l'home de carn i os; es parteix de l'home que realment actua i, arrencant del seu procés de vida real, s'exposa també el desenvolupament dels reflexos ideològics i dels ressons d'aquest procés de vida. També les formacions nebuloses que es condensen en el cervell dels homes són sublimacions necessàries del seu procés material de vida, procés empíricament enregistrable i subjecte a condicions materials. La moral, la religió, la metafísica i qualsevol altra ideologia i les formes de consciència que a elles corresponen perden, així, l'aparença de la seva pròpia substantivitat. No tenen la seva pròpia història ni el seu propi desenvolupament, sinó que els homes que desenvolupen la seva producció material i el seu intercanvi material canvien també, en canviar aquesta realitat, el seu pensament i els productes del seu pensament. No és la consciència la que determina la vida, sinó la vida la que determina la consciència. Des del primer punt de vista, es parteix de la consciència com de l'individu vivent; des del segon punt de vista, que és el que correspon a la vida real, es parteix del mateix individu real vivent i es considera la consciència solament com la seva consciència.

La ideología alemana, Grijalbo, Barcelona 1970, p. 25-27.

Original en castellà

La producción de las ideas y representaciones, de la conciencia, aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. Las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan todavía, aquí, como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un pueblo. Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. [...]

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí', al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como del individuo viviente; desde el segundo punto de vista, que es el que corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente y se considera la conciencia solamente como su conciencia.