Accions

Recurs

Marx i Engels: el materialisme i la producció de la vida

De Wikisofia

La producció de la vida, tant de la pròpia en el treball com de l'aliena en la procreació, es manifesta immediatament com una doble relació –d'una part, com una relació natural, i d'una altra, com una relació social–; social, en el sentit que per ella s'entén la cooperació de diversos individus, qualssevol que siguin les seves condicions de qualsevol manera i per a qualsevol fi. D'on es desprèn que un determinat mode de producció o una determinada fase industrial porta sempre aparellat una determinada manera de cooperació o una determinada fase social, manera de cooperació que és, al seu torn, una «força productiva»; que la suma de les forces productives accessibles a l'home condiciona l'estat social i que, per tant, la «història de la humanitat» ha d'estudiar-se i elaborar-se sempre en connexió amb la història de la indústria i de l'intercanvi.

[...]

Es manifesta per tant, ja per endavant, una connexió materialista dels homes entre si, condicionada per les necessitats i el mode de producció i que és tan vella com els homes mateixos; connexió que adopta constantment noves formes i que ofereix, per tant, una «història», àdhuc sense que existeixi qualsevol absurd polític o religiós que també mantingui units als homes.

Marx, Engels, La ideología alemana, Grijalbo, Barcelona 1970, p. 30-31 y 40.

Original en castellà

La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación –de una parte, como una relación natural, y de otra, como una relación social–; social, en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo de cooperación que es, a su vez, una «fuerza productiva»; que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la «historia de la humanidad» debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio.

[...]

Se manifiesta por tanto, ya de antemano, una conexión materialista de los hombres entre sí, condicionada por las necesidades y el modo de producción y que es tan vieja como los hombres mismos; conexión que adopta constantemente nuevas formas y que ofrece, por consiguiente, una «historia», aun sin que exista cualquier absurdo político o religioso que también mantenga unidos a los hombres.