Accions

Recurs

Marx: l'alienació ideològica

De Wikisofia

Totalment al contrari del que ocorre en la filosofia alemanya, que descendeix del cel sobre la terra, aquí s'ascendeix de la terra al cel. És a dir, no es parteix del que els homes diuen, es representen o s'imaginen, ni tampoc de l'home predicat, pensat, representat o imaginat, per a arribar, arrencant d'aquí, a l'home de carn i os; es parteix de l'home que realment actua i, arrencant del seu procés de vida real, s'exposa també el desenvolupament dels reflexos ideològics i dels ressons d'aquest procés de vida. També les formacions nebuloses que es condensen en el cervell dels homes són sublimacions necessàries del seu procés material de vida, procés empíricament enregistrable i subjecte a condicions materials. La moral, la religió, la metafísica i qualsevol altra ideologia i les formes de consciència que a elles corresponen perden, així, l'aparença de la seva pròpia substància. No tenen la seva pròpia història ni el seu propi desenvolupament, sinó que els homes que desenvolupen la seva producció material i el seu intercanvi material canvien també, en canviar aquesta realitat, el seu pensament i els productes del seu pensament. No és la consciència la que determina la vida, sinó la vida la que determina la consciència. Des del primer punt de vista, es parteix de la consciència com de l'individu vivent; des del segon punt de vista, que és el que correspon a la vida real, es parteix del mateix individu real vivent i es considera la consciència solament com la seva consciència.

K. Marx y F. Engels: La ideología alemana, Grijalbo, Barcelona 1970, p. 24.

Original en castellà

Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. También las formaciones nebulosas que se condensan en el cerebro de los hombres son sublimaciones necesarias de su proceso material de vida, proceso empíricamente registrable y sujeto a condiciones materiales. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustancia. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como del individuo viviente; desde el segundo punto de vista, que es el que corresponde a la vida real, se parte del mismo individuo real viviente y se considera la conciencia solamente como su conciencia.