Accions

Recurs

Locke: els límits de les nostres capacitats

De Wikisofia

Les nostres capacitats són les adequades al nostre estat i als nostres interessos. Perquè, encara que quan la comprensió dels nostres enteniments es queda molt curta respecte de la vasta extensió de les coses, tindrem motius suficients per a lloar el generós autor del nostre ésser per aquella porció i grau de coneixement que ens ha concedit, tan per sobre de tots els altres habitants del nostre estatge. [...] El llum d'oli que ens il·lumina brilla prou per a tots els nostres menesters.

Ensayo sobre el entendimiento humano, Introducción, n. 5 (Editora Nacional, Madrid 1980, vol.1, p. 76-77).

Original en castellà

Nuestras capacidades son las adecuadas a nuestro estado y a nuestros intereses. Porque, aunque cuando la compresión de nuestros entendimientos se quede muy corta respecto a la vasta extensión de las cosas, tendremos motivos suficientes para alabar al generoso autor de nuestro ser por aquella porción y grado de conocimiento que nos ha concedido, tan por encima de todos los demás habitantes de nuestra morada. [...] El candil que nos alumbra brilla lo suficiente para todos nuestros menesteres.