Accions

Recurs

Leibniz: veritats de raó i veritats de fet

De Wikisofia

Els nostres raonaments es funden en dos grans principis. Un és el de contradicció, en virtut del qual jutgem fals el que tanca contradicció, i veritable el que és oposat a, o contradictori amb, la falsedat. L'altre és el de raó suficient, en virtut del qual considerem que no pot trobar-se cap fet veritable o existent ni cap enunciació veritable sense que existeixi una raó suficient perquè sigui així i no d'una altra manera, encara que aquestes raons ens puguin resultar, en la majoria dels casos, desconegudes. Hi ha dues classes de veritats: les de raó i les de fet. Les veritats de raó són necessàries i el seu oposat és impossible; i les de fet són contingents i el seu oposat és possible. Quan una veritat és necessària, es pot trobar la seva raó per mitjà de l'anàlisi, resolent-la en idees i veritats més simples fins a arribar a les primitives. És d'aquesta manera com, entre els matemàtics, els teoremes [...] són reduïts per mitjà de l'anàlisi a les definicions, axiomes i postulats.

Monadología, 32-34(Pentalfa Ediciones, Oviedo 1981, p. 103-105).

Original en castellà

Nuestros razonamientos se fundan en dos grandes principios. Uno es el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que encierra contradicción, y verdadero lo que es opuesto a, o contradictorio con, lo falso. El otro es el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no puede hallarse ningún hecho verdadero o existente ni ninguna enunciación verdadera sin que exista una razón suficiente para que sea así y no de otro modo, aun cuando esas razones nos puedan resultar, en la mayoría de los casos, desconocidas. Hay dos clases de verdades: las de razón y las de hecho. Las verdades de razón son necesarias y su opuesto es imposible; y las de hecho son contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria, se puede hallar su razón por medio del análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples hasta llegar a las primitivas. Es de este modo como, entre los matemáticos, los teoremas [...] son reducidos por medio del análisis a las definiciones, axiomas y postulados.