Accions

Recurs

Hume: què s'entén per innat

De Wikisofia

què s'entén per innat

És probable que els qui van negar les idees innates no volguessin dir més que les idees són còpies de les nostres impressions, encara que és necessari reconèixer que els termes que van emprar no van ser escollits amb tanta precaució ni definits amb tanta precisió com per a evitar tot equívoc sobre la seva doctrina. Què és el que s'entén per innat? Si l'innat ha de ser equivalent al natural, llavors totes les percepcions i idees de la ment han de ser considerades innates o naturals, en qualsevol sentit en què prenguem la paraula, per contraposició a l'infreqüent, a l'artificial o al miraculós. Si per innat s'entén el simultani al nostre naixement, la disputa sembla ser frívola, doncs no val la pena preguntar-se en quin moment es comença a pensar, si abans, després o al mateix temps que el nostre naixement. D'altra banda, la paraula idea sembla haver estat presa, en general, en una accepció molt llauna per Locke i uns altres, com si valgués per a qualsevol de les nostres percepcions, sensacions o passions, així com pensaments. Ara bé, en aquest sentit, voldria saber el que es pretén dir en afirmar que l'amor propi, el ressentiment per danys o la passió entre sexes no són innates.

Però admetent els termes impressions i idees en el sentit a dalt explicat, i entenent per innat el que és original i no copiat d'una percepció precedent, llavors podrem afirmar que totes les nostres impressions són innates i que les nostres idees no ho són.

Investigación sobre el entendimiento humano, Sección 2 (Alianza, Madrid 1994, p. 37-38).

Original en castellà

qué se entiende por innato

Es probable que quienes negaron las ideas innatas no quisieran decir más que las ideas son copias de nuestras impresiones, aunque es necesario reconocer que los términos que emplearon no fueron escogidos con tanta precaución ni definidos con tanta precisión como para evitar todo equívoco acerca de su doctrina. ¿Qué es lo que se entiende por innato? Si lo innato ha de ser equivalente a lo natural, entonces todas las percepciones e ideas de la mente han de ser consideradas innatas o naturales, en cualquier sentido en que tomemos la palabra, por contraposición a lo infrecuente, a lo artificial o a lo milagroso. Si por innato se entiende lo simultáneo a nuestro nacimiento, la disputa parece ser frívola, pues no vale la pena preguntarse en qué momento se comienza a pensar, si antes, después o al mismo tiempo que nuestro nacimiento. Por otra parte, la palabra idea parece haber sido tomada, por lo general, en una acepción muy lata por Locke y otros, como si valiese para cualquiera de nuestras percepciones, sensaciones o pasiones, así como pensamientos. Ahora bien, en este sentido, quisiera saber lo que se pretende decir al afirmar que el amor propio, el resentimiento por daños o la pasión entre sexos no son innatas.

Pero admitiendo los términos impresiones e ideas en el sentido arriba explicado, y entendiendo por innato lo que es original y no copiado de una percepción precedente, entonces podremos afirmar que todas nuestras impresiones son innatas y que nuestras ideas no lo son.