Accions

Recurs

Holland i Skinner: els experiments de Skinner

De Wikisofia

 a) Un colom és privat de menjar durant cert temps.

b) El colom es col·loca en un espai experimental comú, on un mecanisme alimentador, ple de grans, se li presenta ocasionalment durant uns pocs segons.

c) El mecanisme alimentador, o «menjadora», produeix un soroll especial i el menjar queda il·luminat mentre està disponible

d) El soroll i la llum, produïts per la menjadora, no tenen, al principi, poder per a reforçar la conducta.

i) D'altra banda, el menjar reforça qualsevol conducta que la va antecedir. (El menjar és un reforçador incondicionat o primari)

f) Quan la menjadora ha funcionat moltes vegades, el colom respon immediatament davant el soroll i la llum, apropant-se i menjant.

g) Es neteja la menjadora deixant-la buida.

h) Ara la menjadora buida només funciona quan l'ocell pica el disc.

i) Encara que la menjadora està buida, la taxa de picades en el disc augmenta. El so i la llum de la menjadora, evidentment, s'han convertit en reforçadors condicionats (coneguts de vegades com reforçadors secundaris).

j) La llum i el so es converteixen en reforçadors condicionats quan són apariats repetides vegades amb el menjar.

k) Quan el picoteig sobre el disc continua fent funcionar la menjadora buida, la taxa de respostes disminueix.

l) La llum i el so, ara ja no apariats amb el menjar, perden mitjançant extinció el seu poder reforçant.

Análisis de la conducta, Trillas, México 1976, p. 82.

Original en castellà

a) Una paloma es privada de comida durante cierto tiempo.

b) La paloma se coloca en un espacio experimental común, donde un mecanismo alimentador, lleno de granos, se le presenta ocasionalmente durante unos pocos segundos.

c) El mecanismo alimentador, o «comedero», produce un ruido especial y la comida queda iluminada mientras está disponible

d) El ruido y la luz, producidos por el comedero, no tienen, al principio, poder para reforzar la conducta.

e) Por otro lado, la comida refuerza cualquier conducta que la antecedió. (La comida es un reforzador incondicionado o primario)

f) Cuando el comedero ha funcionado muchas veces, la paloma responde inmediatamente ante el ruido y la luz, acercándose y comiendo.

g) Se limpia el comedero dejándolo vacío.

h) Ahora el comedero vacío sólo funciona cuando el ave pica el disco.

i) Aunque el comedero está vacío, la tasa de picoteo en el disco aumenta. El sonido y la luz del comedero, evidentemente, se han convertido en reforzadores condicionados (conocidos a vecescomo reforzadores secundarios).

j) La luz y el sonido se convierten en reforzadores condicionados cuandoson apareados repetidas veces con la comida.

k) Cuando el picoteo sobre el disco continúa haciendo funcionar el comedero vacío, la tasa de respuestas disminuye.

l) La luz y el sonido, ahora ya no apareados con la comida, pierden mediante extinción su poder reforzante.