Accions

Recurs

Hobbes: tot és cos

De Wikisofia

El món [...] l'univers, és a dir, tota la massa de coses existents, és corpori, és a dir, té cos; i té les dimensions de la magnitud, a saber: longitud, amplària i profunditat. Igualment, cada part del cos és de la mateixa manera cos i té aquestes mateixes dimensions; i, en conseqüència, cada part de l'univers és cos, i el que no és cos no forma part de l'univers. I ja que l'univers és tot, allò que no forma part d'ell és res i, en conseqüència, [no existeix en] cap part.

Leviatán, cap. 46 ( Editora Nacional, Madrid 1979, p. 707).

Original en castellà

El mundo [...] el universo, es decir, toda la masa de cosas existentes, es corpóreo, es decir, tiene cuerpo; y tiene las dimensiones de la magnitud, a saber: longitud, anchura y profundidad. Igualmente, cada parte del cuerpo es del mismo modo cuerpo y tiene esas mismas dimensiones; y, en consecuencia, cada parte del universo es cuerpo, y lo que no es cuerpo no forma parte del universo. Y puesto que el universo es todo, aquello que no forma parte de él es nada y, en consecuencia, [no existe en] ninguna parte.