Accions

Recurs

Hjelmslev, Louis: el llenguatge és una entitat autònoma

De Wikisofia

Abans de res, la hipòtesi [estructuralista] pretén que es concebi el llenguatge essencialment com una entitat. En això s'oposa a tota hipòtesi que volgués concebre el llenguatge essencialment com un conglomerat o conjunt fortuït d'elements heterogenis, obtingut per la simple addició d'aquests elements. Això equival a dir que [la hipòtesi estructuralista] nega el dret a considerar un estat de llengua com si fos exclusivament el producte mecànic de forces cegues (o lleis diacròniques de naturalesa singular) i no estigués constituït per certs principis inherents (o lleis sincròniques de naturalesa general). Nega igualment el dret a considerar un estat de llengua com un simple moment passatger d'aquesta evolució, transició fugaç i fluctuació incessant. [...]

Després, es concep l'entitat com alguna cosa essencialment autònoma. Aquí la nostra hipòtesi s'oposa a qualsevol altra hipòtesi que consideri el llenguatge essencialment en funció d'una altra cosa. Nega el dret a considerar el llenguatge exclusivament com una funció biològica, psicològica, fisiològica, sociològica. No nega, seria absurd, que el llenguatge exerceixi aquests papers; nega solament que aquest fet esgoti l'essència del seu ser. La lingüística estructural no s'acosta al llenguatge des de fora, sinó des de dins, on roman tenint plenament en compte les seves relacions exteriors. A la lingüística biològica, psicològica, fisiològica, sociològica, proposa afegir, a títol d'assaig, una lingüística lingüística, o lingüística immanent.

Finalment, la hipòtesi demana que es consideri aquesta entitat autònoma com constituïda essencialment per dependències internes. Sosté que l'anàlisi d'aquesta entitat permet detectar constantment parts que es condicionen recíprocament i cadascuna de les quals depèn d'unes altres i no seria concebible ni definible sense elles. Refereix el seu objecte a una xarxa de dependències, considerant els fets lingüístics en raó els uns dels altres. [...]

La lingüística estructural, que representa la fase més nova i actual de la lingüística moderna, es va organitzant sempre sobre les seves pròpies bases, i reclama els seus drets de disciplina autònoma. Serà, des de cert punt de vista, independent d'altres punts de vista possibles o necessaris en matèria lingüística. Apuntant a objectius que no han estat enfocats abans, pensa constituir-se de la manera més sòlida possible fent taula rasa de quant la precedeix. Constitueix un nou punt de partida.

Lingüística estructural, en Ensayos lingüísticos, Gredos, Madrid 1972, p. 29-33.

Original en castellà

Ante todo, la hipótesis [estructuralista] pretende que se conciba el lenguaje esencialmente como una entidad. En esto se opone a toda hipótesis que quisiera concebir el lenguaje esencialmente como un conglomerado o conjunto fortuito de elementos heterogéneos, obtenido por la simple adición de esos elementos. Esto equivale a decir que [la hipótesis estructuralista] niega el derecho a considerar un estado de lengua como si fuera exclusivamente el producto mecánico de fuerzas ciegas (o leyes diacrónicas de naturaleza singular) y no estuviera constituido por ciertos principios inherentes (o leyes sincrónicas de naturaleza general). Niega igualmente el derecho a considerar un estado de lengua como un simple momento pasajero de esa evolución, transición fugaz y fluctuación incesante. [...]

Luego, se concibe la entidad como algo esencialmente autónomo. Aquí nuestra hipótesis se opone a cualquier otra hipótesis que considere el lenguaje esencialmente en función de otra cosa. Niega el derecho a considerar el lenguaje exclusivamente como una función biológica, psicológica, fisiológica, sociológica. No niega, sería absurdo, que el lenguaje desempeñe esos papeles; niega solamente que este hecho agote la esencia de su ser. La lingüística estructural no se acerca al lenguaje desde fuera, sino desde dentro, donde permanece teniendo plenamente en cuenta sus relaciones exteriores. A la lingüística biológica, psicológica, fisiológica, sociológica, propone añadir, a título de ensayo, una lingüística lingüística, o lingüística inmanente.

Finalmente, la hipótesis pide que se considere esta entidad autónoma como constituida esencialmente por dependencias internas. Sostiene que el análisis de esta entidad permite detectar constantemente partes que se condicionan recíprocamente y cada una de las cuales depende de otras y no sería concebible ni definible sin ellas. Refiere su objeto a una red de dependencias, considerando los hechos lingüísticos en razón unos de otros. [...]

La lingüística estructural, que representa la fase más nueva y actual de la lingüística moderna, se va organizando siempre sobre sus propias bases, y reclama sus derechos de disciplina autónoma. Será, desde cierto punto de vista, independiente de otros puntos de vista posibles o necesarios en materia lingüística. Apuntando a objetivos que no han sido enfocados antes, piensa constituirse de la manera más sólida posible haciendo tabla rasa de cuanto la precede. Constituye un nuevo punto de partida.