Accions

Recurs

Hempel: la inducció i els seus problemes 1

De Wikisofia

 Hempel: la inducció i els seus problemes

[...] com s'arriba en un principi a les hipòtesis adequades? S'ha mantingut de vegades que aquestes hipòtesis s'infereixen de dades recollides amb anterioritat per mitjà d'un procediment anomenat inferència inductiva, en contraposició a la inferència deductiva, de la qual difereix en importants aspectes.

En una argumentació deductivament vàlida, la conclusió està relacionada de tal manera amb les premisses que si les premisses són veritables llavors la conclusió no pot deixar de ser-ho. Aquesta exigència la satisfà, per exemple, una argumentació de la següent forma general:


Si p, llavors q

No és el cas que q

___________________

No és el cas que p


No és necessària una llarga reflexió per a veure que, independentment de quins siguin els enunciats concrets amb què substituïm les lletres p i q, la conclusió serà, amb seguretat, veritable si les premisses ho són. De fet, el nostre esquema representa la forma d'inferència anomenada modus tollens, a la qual ja ens hem referit.


L'exemple següent és una mostra d'un altre tipus d'inferència deductivament vàlid:


  • Tota sal de sodi, exposada a la flama d'un encenedor Bunsen, fa prendre a la flama un color groc.
  • Aquest tros de mineral és una sal de sodi
  • Aquest tros de mineral, quan se li apliqui la flama d'un encenedor Bunsen, farà prendre a la flama un color groc.


De les argumentacions d'aquest últim tipus es diu sovint que van del general (en aquest cas, les premisses que es refereixen a totes les sals de sodi) al particular (una conclusió referent a aquest tros concret de sal de sodi). Es diu de vegades que, per contra, les inferències inductives parteixen de premisses que es refereixen a casos particulars i porten a una conclusió el caràcter de la qual és el d'una llei o principi general. Per exemple, partint de premisses segons les quals cadascuna de les mostres concretes de diverses sals de sodi que han estat aplicades fins ara a la flama d'un encenedor Bunsen ha fet prendre a la flama un color groc, la inferència inductiva –se suposa– porta a la conclusió general que totes les sals de sodi, quan se'ls aplica la flama d'un encenedor Bunsen, tenyeixen de groc la flama. Però és obvi que en aquest cas la veritat de les premisses no garanteix la veritat de la conclusió; perquè fins i tot si és el cas que totes les mostres de sals de sodi fins ara examinades tornen groga la flama de Bunsen, fins i tot en aquest cas, queda la possibilitat que es trobin nous tipus de sal de sodi que no s'ajustin a aquesta generalització. A més, pogués també ocórrer perfectament que alguns dels tipus de sal de sodi que han estat examinats amb resultat positiu deixin de satisfer la generalització quan es trobin en condicions físiques especials (camps magnètics molt intensos, o alguna cosa semblant), sota les quals no han estat encara sotmeses a prova. Per aquesta raó, amb freqüència es diu que les premisses d'una inferència inductiva impliquen la conclusió només amb un grau més o menys alt de probabilitat, mentre que les premisses d'una inferència deductiva impliquen la conclusió amb certesa.

La idea que, en la investigació científica, la inferència inductiva que parteix de dades recollides amb anterioritat condueix a principis generals apropiats apareix clarament en la següent descripció idealitzada del procedir d'un científic:

Si intentem imaginar com utilitzaria el mètode científic ... una ment de poder i abast sobrehumans, però normal pel que fa als processos lògics del seu pensament, el procés seria el següent: En primer lloc, s'observarien i registrarien tots els fets, sense seleccionar- ni fer conjectures a priori sobre rellevància. En segon lloc, s'analitzarien, compararien i classificarien aquests fets observats i registrats, sense més hipòtesis ni postulats que els que necessàriament suposa la lògica del pensament. En tercer lloc, a partir d'aquesta anàlisi dels fets es farien generalitzacions inductives referents a les relacions, classificatòries o causals, entre ells. En quart lloc, les investigacions subsegüents serien deductives tant com inductives, fent-inferències a partir de generalitzacions prèviament establertes.

Aquest text distingeix quatre estadis en una investigació científica ideal: (1) observació i registre de tots els fets; (2) anàlisi i classificació d'aquests; (3) derivació inductiva de generalitzacions a partir d'ells, i (4) contrastació ulterior de les generalitzacions. Es fa constar explícitament que en els dos primers estadis no hi ha hipòtesis ni conjectures sobre quines puguin ser les connexions entre els fets observats; aquesta restricció sembla obeir a la idea que aquestes idees preconcebudes resultarien tendencioses i comprometrien l'objectivitat científica de la investigació.

Però la concepció formulada en el text que acabem de citar -i a la qual anomenaré la concepció inductivista estreta de la investigació científica - és insostenible per diverses raons. Un breu repàs d'aquestes pot servir-nos per ampliar i complementar les nostres observacions anteriors sobre la manera de procedir científic.

En primer lloc, una investigació científica, tal com aquí ens la presenten, és impracticable. Ni tan sols podem donar el primer pas, perquè per poder reunir tots els fets hauríem d'esperar, per dir-ho així, fins a la fi del món; i tampoc podem reunir tots els fets donats fins ara , ja que aquests són infinits tant en nombre com en varietat. ¿Hem d'examinar, per exemple, tots els grans de sorra de tots els deserts i de totes les platges, i hem de prendre nota de la seva forma, del seu pes, de la seva composició química, de les distàncies entre un i altre, de la seva temperatura constantment canviant i del seu igualment canviant distància al centre de la Lluna? ¿Hem de registrar els pensaments fluctuants que recorren la nostra ment en els moments de cansament? ¿Les formes dels núvols que passen sobre nosaltres, el color canviant del cel? La forma i la marca dels nostres estris d'escriptura? ¿Les nostres biografies i les dels nostres col·laboradors? Després de tot, totes aquestes coses, i moltes altres, estan entre «els fets que s'han donat fins ara».

Però hi ha la possibilitat que el que se'ns exigeixi en aquesta primera fase de la investigació científica sigui reunir tots els fets rellevants . Però ¿rellevants pel que fa a què? Encara que l'autor no fa esment d'aquest punt, suposem que la investigació es refereix a un problema específic. És que no començaríem, en aquest cas, fent apilament de tots els fets -o, millor, de totes les dades disponibles- que siguin rellevants per a aquest problema? Aquesta noció no està encara clara. Semmelweis intentava resoldre un problema específic, i, no obstant això, en diferents etapes de la seva indagació, va reunir dades completament heterogenis. I amb raó; perquè el tipus concret de dades que calgui reunir no està determinat pel problema que s'està estudiant, sinó per l'intent de resposta que l'investigador tracta de donar-li en forma de conjectura o hipòtesi. Si suposem que les morts per febre puerperal s'incrementen a causa de l'aparició terrorífica del sacerdot i el seu acòlit amb la campaneta de la mort, hauria de reunir, com a dades rellevants, els que es produïssin com a conseqüència del canvi de recorregut del prevere; hagués estat, en canvi, completament irrellevant comprovar el que succeiria si els metges i els estudiants s'haguessin desinfectat les mans abans de reconèixer als seus pacients. Pel que fa a la hipòtesi de Semmelweis de la contaminació eventual, però, les dades de l'últim tipus haguessin estat -és clar- rellevants, i irrellevants per complet els del primer.

Els «fets» o troballes empíriques, per tant, només es poden qualificar com lògicament rellevants o irrellevants per referència a una hipòtesi donada, i no per referència a un problema donat.

Suposem ara que s'ha proposat una hipòtesi H com a intent de resposta a un problema plantejat en una investigació: quin tipus de dades serien rellevants pel que fa a H ? Els exemples que hem posat al principi suggereixen una resposta: Una dada que hàgim trobat és rellevant pel que fa a H si el que es doni o no es doni pot inferir de H . Prenguem, per exemple, la hipòtesi de Torricelli. Com hem vist, Pascal va inferir d'ella que la columna de mercuri d'un baròmetre seria més curta si transportéssim el baròmetre a una muntanya. Per tant, qualsevol dada en el sentit que aquest fet s'havia produït en un cas concret és rellevant per a les hipòtesis; però també ho seria la dada que la longitud de la columna de mercuri havia romàs constant o que havia decrescut i després havia augmentat durant l'ascensió, perquè aquestes dades haurien refutat la implicació contrastadora de Pascal, i, per tant, la hipòtesi de Torricelli . Les dades del primer tipus podrien ser denominats dades positiva o favorablement rellevants a la hipòtesi; els del segon tipus serien dades negativa o desfavorablement rellevants.

En resum: la màxima segons la qual l'obtenció de dades hauria de realitzar-se sense l'existència d'hipòtesis antecedents que servissin per orientar-nos sobre les connexions entre els fets que s'estan estudiant és una màxima que s'autorrefuta, i a la qual la investigació científica no s'até. Al contrari: les hipòtesis, com a intents de resposta, són necessàries per a servir de guia a la investigació científica. Aquestes hipòtesis determinen, entre altres coses, quin és el tipus de dades que s'han de reunir en un moment donat d'una investigació científica.

_________________________________________________________________


Filosofía de la Ciencia Natural, Alianza, 1973, p. 25-30.

Original en castellà

Hempel: la inducción y sus problemas

[...] ¿cómo se llega en un principio a las hipótesis adecuadas? Se ha mantenido a veces que esas hipótesis se infieren de datos recogidos con anterioridad por medio de un procedimiento llamado inferencia inductiva, en contraposición a la inferencia deductiva, de la que difiere en importantes aspectos.

En una argumentación deductivamente válida, la conclusión está relacionada de tal modo con las premisas que si las premisas son verdaderas entonces la conclusión no puede dejar de serlo. Esta exigencia la satisface, por ejemplo, una argumentación de la siguiente forma general:


Si p, entoncesq

No es el caso que q

___________________

No es el caso que p


No es necesaria una larga reflexión para ver que, independientemente de cuáles sean los enunciados concretos con que sustituyamos las letras p y q, la conclusión será, con seguridad, verdadera si las premisas lo son. De hecho, nuestro esquema representa la forma de inferencia llamada modus tollens, a la que ya nos hemos referido.

El ejemplo siguiente es una muestra de otro tipo de inferencia deductivamente válido:

Toda sal de sodio, expuesta a la llama de un mechero Bunsen, hace tomar a la llama un color amarillo.

Este trozo de mineral es una sal de sodio

Este trozo de mineral, cuando se le aplique la llama de un mechero Bunsen, hará tomar a la llama un color amarillo.

De las argumentaciones de este último tipo se dice a menudo que van de lo general (en este caso, las premisas que se refieren a todas las sales de sodio) a lo particular (una conclusión referente a este trozo concreto de sal de sodio). Se dice a veces que, por el contrario, las inferencias inductivas parten de premisas que se refieren a casos particulares y llevan a una conclusión cuyo carácter es el de una ley o principio general. Por ejemplo, partiendo de premisas según las cuales cada una de las muestras concretas de varias sales de sodio que han sido aplicadas hasta ahora a la llama de un mechero Bunsen ha hecho tomar a la llama un color amarillo, la inferencia inductiva –se supone– lleva a la conclusión general de que todas las sales de sodio, cuando se les aplica la llama de un mechero Bunsen, tiñen de amarillo la llama. Pero es obvio que en este caso la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión; porque incluso si es el caso que todas las muestras de sales de sodio hasta ahora examinadas vuelven amarilla la llama de Bunsen, incluso en este caso, queda la posibilidad de que se encuentren nuevos tipos de sal de sodio que no se ajusten a esta generalización. Además, pudiera también ocurrir perfectamente que algunos de los tipos de sal de sodio que han sido examinados con resultado positivo dejen de satisfacer la generalización cuando se encuentren en condiciones físicas especiales (campos magnéticos muy intensos, o algo parecido), bajo las cuales no han sido todavía sometidas a prueba. Por esta razón, con frecuencia se dice que las premisas de una inferencia inductiva implican la conclusión sólo con un grado más o menos alto de probabilidad, mientras que las premisas de una inferencia deductiva implican la conclusión con certeza.

La idea de que, en la investigación científica, la inferencia inductiva que parte de datos recogidos con anterioridad conduce a principios generales apropiados aparece claramente en la siguiente descripción idealizada del proceder de un científico:

Si intentamos imaginar cómo utilizaría el método científico... una mente de poder y alcance sobrehumanos, pero normal en lo que se refiere a los procesos lógicos de su pensamiento, el proceso sería el siguiente: En primer lugar, se observarían y registrarían todos los hechos, sin seleccionarlos ni hacer conjeturas a priori acerca de relevancia. En segundo lugar, se analizarían, compararían y clasificarían estos hechos observados y registrados, sin más hipótesis ni postulados que los que necesariamente supone la lógica del pensamiento. En tercer lugar, a partir de este análisis de los hechos se harían generalizaciones inductivas referentes a las relaciones, clasificatorias o causales, entre ellos. En cuarto lugar, las investigaciones subsiguientes serían deductivas tanto como inductivas, haciéndose inferencias a partir de generalizaciones previamente establecidas.

Este texto distingue cuatro estadios en una investigación científica ideal: (1) observación y registro de todos los hechos; (2) análisis y clasificación de éstos; (3) derivación inductiva de generalizaciones a partir de ellos, y (4) contrastación ulterior de las generalizaciones. Se hace constar explícitamente que en los dos primeros estadios no hay hipótesis ni conjeturas acerca de cuáles puedan ser las conexiones entre los hechos observados; esta restricción parece obedecer a la idea de que esas ideas preconcebidas resultarían tendenciosas y comprometerían la objetividad científica de la investigación.

Pero la concepción formulada en el texto que acabamos de citar -y a la que denominaré la concepción inductivista estrecha de la investigación científica- es insostenible por varias razones. Un breve repaso de éstas puede servirnos para ampliar y suplementar nuestras observaciones anteriores sobre el modo de proceder científico.

En primer lugar, una investigación científica, tal como ahí nos la presentan, es impracticable. Ni siquiera podemos dar el primer paso, porque para poder reunir todos los hechos tendríamos que esperar, por decirlo así, hasta el fin del mundo; y tampoco podemos reunir todos los hechos dados hasta ahora, puesto que éstos son infinitos tanto en número como en variedad. ¿Hemos de examinar, por ejemplo, todos los granos de arena de todos los desiertos y de todas las playas, y hemos de tomar nota de su forma, de su peso, de su composición química, de las distancias entre uno y otro, de su temperatura constantemente cambiante y de su igualmente cambiante distancia al centro de la Luna? ¿Hemos de registrar los pensamientos fluctuantes que recorren nuestra mente en los momentos de cansancio? ¿Las formas de las nubes que pasan sobre nosotros, el color cambiante del cielo? ¿La forma y la marca de nuestros utensilios de escritura? ¿Nuestras biografías y las de nuestros colaboradores? Después de todo, todas estas cosas, y otras muchas, están entre «los hechos que se han dado hasta ahora».

Pero cabe la posibilidad de que lo que se nos exija en esa primera fase de la investigación científica sea reunir todos los hechos relevantes. Pero ¿relevantes con respecto a qué? Aunque el autor no hace mención de este punto, supongamos que la investigación se refiere a un problema específico. ¿Es que no empezaríamos, en ese caso, haciendo acopio de todos los hechos -o, mejor, de todos los datos disponibles- que sean relevantes para ese problema? Esta noción no está todavía clara. Semmelweis intentaba resolver un problema específico, y, sin embargo, en diferentes etapas de su indagación, reunió datos completamente heterogéneos. Y con razón; porque el tipo concreto de datos que haya que reunir no está determinado por el problema que se está estudiando, sino por el intento de respuesta que el investigador trata de darle en forma de conjetura o hipótesis. Si suponemos que las muertes por fiebre puerperal se incrementan a causa de la aparición terrorífica del sacerdote y su acólito con la campanilla de la muerte, habría que reunir, como datos relevantes, los que se produjeran como consecuencia del cambio de recorrido del presbítero; hubiera sido, en cambio, completamente irrelevante comprobar lo que sucedería si los médicos y los estudiantes se hubieran desinfectado las manos antes de reconocer a sus pacientes. Con respecto a la hipótesis de Semmelweis de la contaminación eventual, sin embargo, los datos del último tipo hubieran sido -es claro- relevantes, e irrelevantes por completo los del primero.

Los «hechos» o hallazgos empíricos, por tanto, sólo se pueden cualificar como lógicamente relevantes o irrelevantes por referencia a una hipótesis dada, y no por referencia a un problema dado.

Supongamos ahora que se ha propuesto una hipótesis H como intento de respuesta a un problema planteado en una investigación: ¿qué tipo de datos serían relevantes con respecto a H? Los ejemplos que hemos puesto al principio sugieren una respuesta: Un dato que hayamos encontrado es relevante con respecto a H si el que se dé o no se dé puede inferir de H. Tomemos, por ejemplo, la hipótesis de Torricelli. Como vimos, Pascal infirió de ella que la columna de mercurio de un barómetro sería más corta si transportásemos el barómetro a una montaña. Por tanto, cualquier dato en el sentido de que este hecho se había producido en un caso concreto es relevante para las hipótesis; pero también lo sería el dato de que la longitud de la columna de mercurio había permanecido constante o que había decrecido y luego había aumentado durante la ascensión, porque esos datos habrían refutado la implicación contrastadora de Pascal, y, por ende, la hipótesis de Torricelli. Los datos del primer tipo podrían ser denominados datos positiva o favorablemente relevantes a la hipótesis; los del segundo tipo serían datos negativa o desfavorablemente relevantes.

En resumen: la máxima según la cual la obtención de datos debería realizarse sin la existencia de hipótesis antecedentes que sirvieran para orientarnos acerca de las conexiones entre los hechos que se están estudiando es una máxima que se autorrefuta, y a la que la investigación científica no se atiene. Al contrario: las hipótesis, en cuanto intentos de respuesta, son necesarias para servir de guía a la investigación científica. Esas hipótesis determinan, entre otras cosas, cuál es el tipo de datos que se han de reunir en un momento dado de una investigación científica.

_________________________________________________________________

Filosofía de la Ciencia Natural, Alianza, 1973, p. 25-30.