Accions

Recurs

Hempel: condicions de l'explicació

De Wikisofia

I. Condicions lògiques de l'adequació

R1. L'explanandum ha de ser conseqüència lògica de l'explanans: l''explanandum ha de deduir-se lògicament de la informació que conté l'explanans, perquè d'una altra manera l'explanans no constituiria la base adequada per a l'explanandum.

R2. L'explanans ha de contenir lleis generals, i aquestes han de ser realment necessàries per a derivar-ne l'explanandum. No farem, tanmateix, condició necessària d'una explicació sòlida que l'explanans contingui almenys una afirmació que no sigui una llei; [...]

R3. L'explanans té contingut empíric, és a dir, ha de ser capaç, almenys en principi, de comprovació mitjançant experimentació o observació. Aquesta condició està implícita en (R1), ja que si es dóna per descomptat que l'explanandum descriu un fenomen empíric, de (R1) se segueix que l'explanans comporta almenys una conseqüència de caràcter empíric, i aquest fet li confereix comprobabilitat i contingut empíric. Però aquest punt mereix esment especial atès que [...] determinats arguments que s'han ofert com a explicacions en les ciències naturals i en les socials violen tal requisit.

II. Condició empírica de l'adequació.

R4. Les oracions que constitueixen l'explanans han de ser veritat. És evident que, en una explicació sòlida, les afirmacions que constitueixen l'explanans han de satisfer una sèrie de condicions de correcció fàctica. Però podria resultar més adequat estipular que l'explanans ha de veure's confirmat en grau suprem mitjançant totes les proves pertinents de què es disposi, més que ser veritable. [...]

Studies in the Logic of Explanation, en «Philosophy of Science», 15 (1948) 135s, citat per G. Bakker i L. Clark, La explicación. Una introducción a la filosofía de la ciencia, FCE, México 1994, p. 108-109.

Original en castellà

I. Condiciones lógicas de la adecuación

R1. El explanandum ha de ser consecuencia lógica del explanans: el explanandum debe deducirse lógicamente de la información que contiene el explanans, pues de otro modo el explanans no constituiría la base adecuada para el explanandum.

R2. El explanans ha de contener leyes generales, y éstas deben ser realmente necesarias para derivar de ellas el explanandum. No haremos sin embargo condición necesaria de una explicación sólida que el explanans contenga al menos una afirmación que no sea una ley; [...]

R3. El explanans tiene contenido empírico, es decir, debe ser capaz, al menos en principio, de comprobación mediante experimentación u observación. Esta condición está implícita en (R1), puesto que si se da por supuesto que el explanandum describe un fenómeno empírico, de (R1) se sigue que el explanans entraña al menos una consecuencia de carácter empírico, y este hecho le confiere comprobabilidad y contenido empírico. Pero este punto merece mención especial dado que [...] determinados argumentos que se han ofrecido como explicaciones en las ciencias naturales y en las sociales violan tal requisito.

II. Condición empírica de la adecuación.

R4. Las oraciones que constituyen el explanans deben ser verdad. Es evidente que, en una explicación sólida, las afirmaciones que constituyen el explanan han de satisfacer una serie de condiciones de corrección fáctica. Pero podría resultar más adecuado estipular que el explanans debe verse confirmado en sumo grado mediante todas las pruebas pertinentes de que se disponga, más que ser verdadero. [...]