Accions

Recurs

Heidegger: fenomenologia i existència

De Wikisofia

Ontologia i fenomenologia no són dues diferents disciplines pertanyents amb altres a la filosofia. Aquests dos noms caracteritzen a la filosofia mateixa pel seu objecte i el seu mètode. La filosofia és l'ontologia universal i fenomenològica que parteix de l'hermenèutica del «ser aquí», la que al seu torn, com a analítica de l'existència, lliga el cap del fil conductor de tota qüestió filosòfica allí on tota qüestió filosòfica sorgeix i retorna. [...]

La dilucidació del primer concepte de la fenomenologia indica com l'essencial d'aquesta no resideix a ser real com a «direcció» filosòfica. Més alta que la realitat està la possibilitat. La comprensió de la fenomenologia radica únicament a prendre-la com a possibilitat.

El ser y el tiempo, FCE, México 1974, 5ª ed., p. 49.

Original en castellà

Ontología y fenomenología no son dos distintas disciplinas pertenecientes con otras a la filosofía. Estos dos nombres caracterizan a la filosofía misma por su objeto y su método. La filosofía es la ontología universal y fenomenológica que parte de la hermenéutica del «ser ahí», la que a su vez, como analítica de la existencia, ata el cabo del hilo conductor de toda cuestión filosófica allí donde toda cuestión filosófica surge y retorna. [...]

La dilucidación del primer concepto de la fenomenología indica cómo lo esencial de ésta no reside en ser real como «dirección» filosófica. Más alta que la realidad está la posibilidad. La comprensión de la fenomenología radica únicamente en tomarla como posibilidad.