Accions

Recurs

Gustason 2

De Wikisofia

Exemple qualitatiu:

Louis Pasteur va mostrar que els microorganismes trobats en líquids putrescibles procedien de l'aire de l'ambient, en concret de les partícules de pols en suspensió (refutant així la teoria de la «generació espontània»). Per a donar més força a la seva conclusió, va repetir l'experiment en molt diferents localitzacions i va trobar que «com més pur era l'aire (menys partícules en suspensió) menor era el nombre de microorganismes observats en els líquids».

W. Gustason, Reasoning from Evidence, Macmillan, Nova York 1944, p. 90.

Original en castellà

Ejemplo cualitativo:

Louis Pasteur mostró que los microorganismos hallados en líquidos putrescibles procedían del aire del ambiente, en concreto de las partículas de polvo en suspensión (refutando así la teoría de la «generación espontánea»). Para dar mayor fuerza a su conclusión, repitió el experimento en muy distintas localizaciones y halló que «cuanto más puro era el aire (menos partículas en suspensión) menor era el número de microorganismos observados en los líquidos».