Accions

Recurs

Francis Bacon: la nova inducció

De Wikisofia

En establir els axiomes per mitjà de la inducció cal buscar una forma d'inducció diferent de l'actualment en ús [...]. La inducció que procedeix per enumeració simple és alguna cosa pueril, conclou de forma precària, s'exposa al perill d'una instància contradictòria i es pronuncia generalment a partir d'un nombre de particulars més restringit del convenient i fins i tot segons aquells que estan a l'abast de la mà. No obstant això, la inducció útil al descobriment i demostració de les ciències i de les arts ha de separar la naturalesa per mitjà dels deguts rebutjos i exclusions i finalment concloure afirmativament, després de tantes negacions com siguin precises.

La gran restauración. Aforismos sobre la interpretación de la naturaleza y el reino humano, CV (Alianza, Madrid 1985, p. 160).

Original en castellà

Al establecer los axiomas por medio de la inducción hay que buscar una forma de inducción distinta de la actualmente en uso [...]. La inducción que procede por enumeración simple es algo pueril, concluye de forma precaria, se expone al peligro de una instancia contradictoria y se pronuncia generalmente a partir de un número de particulares más restringido de lo conveniente e incluso según aquellos que están al alcance de la mano. Sin embargo, la inducción útil al descubrimiento y demostración de las ciencias y de las artes debe separar la naturaleza por medio de los debidos rechazos y exclusiones y finalmente concluir afirmativamente, tras tantas negaciones como sean precisas.