Accions

Recurs

Fórmules ben formades

De WikisofiaNo qualsevol successió de símbols és una fórmula ben formada, o una expressió del llenguatge. Així, per exemple,

no són fórmules:

p—> ¬q—> r, per 2,3

mentre que són fórmules:<

center>[math] p\wedge¬q[/math], per 2,2

[math]¬p\vee¬q [/math], per 2,2

[math] \neg (p \leftrightarrow q)[/math], per 2,1</center>