Accions

Recurs

Exemple d'hipòtesi, confirmació i refutació

De Wikisofia

[math]\forall{x}(Fx\rightarrow{Gx})[/math] hipòtesi tots els cignes són blancs
[math]Fa\wedge Ga[/math] confirmació hi ha almenys un cigne blanc
[math]Fa\wedge ¬Ga[/math] refutació hi ha un cigne que no és blanc