Accions

Recurs

Engels: les lleis de la dialèctica

De Wikisofia

 Les lleis de la dialèctica s'abstreuen, per tant, de la història de la naturalesa i de la història de la societat humana. Aquestes lleis no són, en efecte, una altra que les lleis més generals d'aquestes fases de desenvolupament històric i del mateix pensament. I es redueixen, en el fonamental, tres:

-llei de la barata de la quantitat en qualitat, i viceversa

-llei de la penetració de Ios contraris;

-llei de la negació de la negació.

La dialèctica anomenada objectiva domina tota la naturalesa, i la que es diu dialèctica subjectiva, el pensament dialèctic, no és sinó el reflex del moviment a través de contradiccions que es manifesta en tota la naturalesa, contradiccions que, en la seva pugna constant i en el seu trànsit final d'un terme a un altre o elevant-se tots dos termes a una forma superior, són precisament les que condicionen la vida de la naturalesa. Atracció i repulsió. En el magnetisme comença la polaritat.

Dialéctica de la naturaleza, Grijalbo, Barcelona 1979, p. 49 y 212.

Original en castellà

Las leyes de la dialéctica se abstraen, por tanto, de la historia de la naturaleza y de la historia de la sociedad humana. Dichas leyes no son, en efecto, otra que las leyes más generales de estas fases de desarrollo histórico y del mismo pensamiento. Y se reducen, en lo fundamental, tres:

-ley del trueque de la cantidad en cualidad, y viceversa

-ley de la penetración de Ios contrarios;

-ley de la negación de la negación.

La dialéctica llamada objetiva domina toda la naturaleza, y la que se llama dialéctica subjetiva, el pensamiento dialéctico, no es sino el reflejo del movimiento a través de contradicciones que se manifiesta en toda la naturaleza, contradicciones que, en su pugna constante y en su tránsito final de un término a otro o elevándose ambos términos a una forma superior, son precisamente las que condicionan la vida de la naturaleza. Atracción y repulsión. En el magnetismo comienza la polaridad.