Accions

Recurs

E. Nagel 1

De Wikisofia

Les explicacions històriques d'accions individuals són respostes a qüestions similars a les investigades en els estudis socials de l'actualitat sota el títol d'«anàlisi de raons». L'«anàlisi de raons» és un ús metodològicament conscient de les tècniques d'investigació elaborades recentment per a determinar per què la gent es comporta com ho fa en certes ocasions, per exemple, per què els immigrants d'un país determinat abandonen la seva terra natal, per què les persones que expressen la seva intenció de votar en certa elecció després no ho fan o per què les persones s'inscriuen en un club de llibres i no en un altre.

E. Nagel, La estructura de la ciencia, Paidós, Buenos Aires 1981, p. 498.

Original en castellà

Las explicaciones históricas de acciones individuales son respuestas a cuestiones similares a las investigadas en los estudios sociales de la actualidad bajo el título de «análisis de razones». El «análisis de razones» es un uso metodológicamente consciente de las técnicas de investigación elaboradas recientemente para determinar por qué la gente se comporta como lo hace en ciertas ocasiones, por ejemplo, por qué los inmigrantes de un país determinado abandonan su tierra natal, por qué las personas que expresan su intención de votar en cierta elección luego no lo hacen o por qué las personas se inscriben en un club de libros y no en otro.