Accions

Recurs

Descartes: el geni maligne

De Wikisofia

Així doncs, suposaré que hi ha, no un veritable Déu –que és font suprema de veritat–, sinó cert geni maligne, no menys arter i enganyador que poderós, el qual ha usat de tota la seva indústria per a enganyar-me. Pensaré que el cel, l'aire, la terra, els colors, les figures, els sons i les altres coses exteriors no són sinó il·lusions i somnis, dels quals ell se serveix per a atrapar la meva credulitat. Em consideraré al meu mateix com sense mans, sense ulls, sense carn, sense sang, sense cap sentit, i creient falsament que tinc tot això. Romandré obstinadament fix en aquest pensament, i si, per la dita mitjana, no m'és possible arribar al coneixement d'alguna veritat, almenys està a la meva mà suspendre el judici. Per això, tindré summa cura en no donar crèdit a cap falsedat, i disposaré tan bé el meu esperit contra les males arts d'aquest gran enganyador que, per molt poderós i astut que sigui, mai podrà imposar-me res.

Meditaciones metafísicas, con objeciones y respuestas,Meditación primera (Alfaguara, Madrid 1977, p. 21).

Original en castellà

Así pues, supondré que hay, no un verdadero Dios –que es fuente suprema de verdad–, sino cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y ensueños, de los que él se sirve para atrapar mi credulidad. Me consideraré a mi mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, sin sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso. Permaneceré obstinadamente fijo en ese pensamiento, y si, por dicho medio, no me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos está en mi mano suspender el juicio. Por ello, tendré sumo cuidado en no dar crédito a ninguna falsedad, y dispondré tan bien mi espíritu contra las malas artes de ese gran engañador que, por muy poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponerme nada.